۸۹/۱۱/۱۱ پیشنهاد به رئیس بازرسی کل کشور و استان همدان و یادآوری به مدیرکل میراث همدانبرای افزایش کارائی دستگاه های دولتی  و رضایت مردم و سرمایه گذاران استان همدان ، ماده ۷ قانون « اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی » که آئین نامه اجرائی آن نیز تدوین و ارائه گردیده است ، وسیله محسن طبیب زاده به بازرسی کل کشور و بویژه به اکبر عابدی مدیرکل بازرسی استان همدان پیشنهاد شد و در نامه دیگر از اسدالله بیات مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان خواسته شد تا با ملحوظ داشتن فرصت محدود پایان سال نسبت به اجرای بند های مصوبه ۸۹/۱۰/۲۲ ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اقدام عاجل کند .

برای ادامه مطالب و مطالعه  مطالب روی همین عبارت و یا روی لگوی بازرسی کلیک کنید .


کاربران ارجمند در ذیل به سه مطلب مهم توجه خواهند فرمود :

مطلب اول  : پیشنهاد محسن طبیب زاده به رئیس بازرسی کل کشور و. رئیس بازرسی استان همدان .

 مطلب دوم  : درخواست از سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بازرسی استان همدان ،

 مطلب سوم : یادآوری به اسدالله بیات مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد  انجام سه مورد مصوبه مورخ ۸۹/۱۰/۲۲ مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی استان همدانمطلب اول : پیشنهاد محسن طبیب زاده به رئیس بازرسی کل کشور و. رئیس بازرسی استان همدان .

محسن طبیب زاده معتقد است ، چنانچه  ماده ۷ و آئین نامه ماده مذکور قانون اصلاح برخی برنامه های چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  مسئولین محترم دستگاه های دولتی تفهیم شود و مردم اعم از مراجعین و متقاضیان امور از مزایای تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز دستگاه ها از حقوق خود  مطلع شوند و بدانند که دستگاه های دولتی موظف شده اند تا پاسخ کتبی متقاضی را از تاریخ ثبت  ( حداکثر ظرف ده روز )  بدهند و متعاقباً نیز موظفند بعد از دریافت مدارک ( حداکثر ظرف مدت یکماه )  نسبت به انجام کار ، صدور پروانه ، صدور مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند ، وظایف دستگاه های دولتی و خواسته متقاضیان نیزروشن گردیده و « همت مضاعف و کار مضاعف » نیز متجلی میشود  ، بهمین لحاظ مشارالیه پیشنهاد مکتوب ذیل را به حجت الا سلام پور محمّدی رئیس سازمان بازرسی کشور و اکبر عابدی رئیس سازمان بازرسی استان همدان ارائه کرد .مطلب دوم : درخواست از سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بازرسی استان همدان ،

محسن طبیب زاده طی نامه ذیل از سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بازرسی استان همدان ، درخواست میکند در راستای اجرای آئین نامه و مفاد سریع و شفاف ماده ۷ قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات و تحقق  پروژه  « کارآفرین ، اشتغال زا و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر » مورد حمایت اداری ، پیگیری و عملیاتی قرار گیرد  تا بر اساس فرمان همت مضاعف و کار مضاعف ، لحظه ای تاخیرانجام وظیفه قانونی یکی و یا چند شخص حقیقی و حقوقی در مهلت های مقرر ۱۰ و ۳۰ روزه برای پاسخگوئی و نیز صدور و ابلاغ مجوزات قانونی و اجرای مصوبات ناظر به ماده ۷ قانون صدرالذکر در قالب توجیهات غیر موجه و یا ایجاد بروکراسی اداری و تاخیر عمدی تحت پوشش قانون نشود و سرمایه گذاران از استان همدان و کشور فراری نگردیده و در پی آن اعتبار و استحکام مسئولین ، تصمیمات و تعهدات نظام مقدس جمهوری اسلامی . بویژه زحمات و خدمات خدمت گذاران استان و کشور را بمخاطره نافتد.
مطلب سوم : یادآوری به اسدالله بیات مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد  انجام سه مورد مصوبه مورخ ۸۹/۱۰/۲۲ مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی استان همدان

طبیب زاده بر اساس استفاده بهینه از مصوبه مورخ ۸۹/۱۰/۲۲ مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی استان همدان و فرصت اعطائی مهندس موسوی معاون عمرانی استانداری ، مهندس نوری معاون برنامه ریزی استانداری ، عباسچیان رئیس سازمان امور اقتصاد و دارائی ، امیر خلیلی خواه معاون اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارائی ، علیرضا رنجبر ضرابی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، سید مصطفی رسولی معاون عمرانی فرمانداری همدان ، محمد رضا همتی مدیرکل منابع طبیعی استان ، رحیم برقی مدیریت امور اراضی ، اسدالله بیات مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، هوشنگ حرمتی مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی ، علیرضا قاسمی معاون میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ، فرهاد کرم رئیس گروه مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارائی و علی اکبر فضائلی کارشناس گروه مطالعات اقتصادی طی نامه ذیل از اسدالله بیات درخواست کرد تا توجه بفرصت محدود پایان سال ، نسبت به انجام سه مورد مصوبه مذکور اقدام نموده و نتایج را اعلام فرمایند .

جهت اطلاع کاربران و شهروندان همدانی و هموطنان ارجمند دو فایل قانون و آئین نامه صدرالذکردر فرمت PDF ارائه میگردد تا بر کلیک بر روی هریک از آنان مفاد آنرا مورد مطالعه قرار دهند.

برای دریافت  قانون اصلاح برخی از برنامه های چهارم توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی  بویژه  ملاحظه ماده ۷ حمایت از سرمایه گذاران ، بر روی همین عبارت و یا تصویر نمادی PDF کلیک کند و قدری برای لود شدن تامل نمائیدبرای دریافت  آئین نامه ماده ۷ قانون بالا در ارتباط با  حمایت از سرمایه گذاران ، بر روی همین عبارت و یا تصویر نمادی PDF کلیک کند و قدری برای لود شدن تامل نمائید 


دیدگاه‌تان را بنویسید: