۲۶/۴/۸۷ میلادعلی (ع) و میزان سنجی پدر و مادر دوستی کاربرانبه برکت میلاد با سعادت اختر تابناک ولایت علی علیه السلام و نامگزاری روز فرخنده مذکور بنام  پدر، اندیشدم تا به گونه ای نیک و با استفاده ازامکانات وسیع اینترنت ،
ترتیبی داده شود تا بموازات استمرا یادآوری این بهروزی در طول ۳۶۵ روز سال ، از والدین قدردانی شود و با انتخاب گزینه های مناسب در خودشناسی و رفتار نسبت به پدر و مادر ، دردانه های نازنینی که وقتی از کنار ما رخت میبندند تازه ارزشان هویدا تر میشود ، بخود آئیم و از آن درس بگیرذیم و به فرزندان خود بیاموزیم که جایگاه پدر و مادر در کجا؟ و در چیست ؟


بیشتر بخوانید