۳۰/۱۱/۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر اصغر محمدی فاضلآقای دکتر اصغر فاضل معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست  و موضوع دعوت از معاونین وزارتخانه ها و دست اندرکاران فرهنگ کشور جهت تدارک مقدمات جلب موافقت و مصوبه فرهنگی هیئت دولت در مورد پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر

بیشتر بخوانید