۸۷/۷/۴ بررسی و اظهار نظر دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائیبررسی و اظهار نظر دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائی 

 دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائی در تاریخ ۴/۷/۸۷ طی نامه شماره ۱۰۱۵۵۰/۲۱-۶ نظر خود را اعلام کرد

 

بیشتر بخوانید