۲۶/۸/۸۶ جلسه مشترک با دکتر کاظمی مجری بنیاد ملی کارآفرینی و توسعه تعاونساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶آبان ماه سال جاری جلسه مشترک محسن طبیب زاده و مهرداد طبیب زاده در دفتر دکتر موسی کاظمی مشاور وزیر تعاون ، عضو هیئت علمی دانشگاه و مجری طرح ملی بنیاد کارآفرینی و توسعه تعاون تشکیل شد .

بیشتر بخوانید