۲۱/۸/۸۶ ذکتر رحبی و دریای خزر و یا دریای قزوین ، یا دریای کاسپین


با آگاهی از این که نام قزوین تلفظ عربی ( معرب ) همان لفظ کاسپین است ، به سهولت در می یابیم که در سراسر جهان کنونی  به استثنای ایران ، کنفرانس کشور های حاشیه دریای خزر  ، دریای مذکور را دریای قزوین می گویند ، زیرا هم عرب ها و هم یونانی ها از دیر باز مشهور ترین نام آن را که منسوب به کاسپین ها بوده است برگزیده اند .

بیشتر بخوانید