همایش فرصت های سرمایه گذاریبخش گردشگری از جمله بخشهای سرمایه بر اقتصاد است که در مراحل اولیه رشد و توسعه خود نیازمند ایجاد زیرساختها و تسهیلات مناسب از جمله در زمینه اقامت ، حمل و نقل ، ارتباطات ،بهداشت و سایر خدمات می باشد      

 

بیشتر بخوانید