۸۸/۲/۱۹ پیگیری قابل تقدیر وزیر و معاون وزارت تعاون و پیگیری های دفتر پیگیری های ویژه دفتر ریاست جمهوپیگیری  قابل تقدیر وزیر و معاون وزارت تعاون و پیگیری های دفتر پیگیری های ویژه دفتر ریاست جمهوری . و مرحله نوین جمعبندی نظرات دریافتی از وزرای  امور خارجه .اقتصاد و دارائی . مسکن و شهرسازی . سازمان میراث فرهنگی و وزارت تعاون  در دفتر ریاست جمهوری   

 

بیشتر بخوانید