متاعی مرغوباز یک  سو می دانیم  که  متاعی  مرغوب  برای  عرضه کردن  به جهان داریم زیرا ما می توانیم فرهنگ  ملی  و ارزشهای  دینی  و ملی  خودمان  را در جهان  معاصر عرضه  کنیم ، فلسفه ، عرفان  و ادبیات ما در جهان  معاصر جاذبه های  فراوانی  دارند،

بیشتر بخوانید