۸۸/۱/۲۴ دعوت کلانتری ۱۳۷ کوی نصر تهران از وکیل و نماینده پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنردعوت کلانتری
۱۳۷ کوی نصر تهران از وکیل و نماینده پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در ارتباط با شکوائیه و دادخواست تقدیمی فیروز آذر به دادسرای ناحیه ۲ تهران . شعبه ۱۸ بازپرسی و درخواست اجرای ماده ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از حقوق مادی و معنوی آقای محسن طبیب زاده

 

 

بیشتر بخوانید