سرمایه گذاری نظام مهندسیمهندس محمد کاظم معین زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران  طی نامه شماره ۴۹۰/ش ن /۸۳ در تاریخ ۰۱/۰۸/۸۳  خطاب به طبیب زاده اعلام میدارد

بیشتر بخوانید