۸۷/۸/۱۴ بررسی و اظهار نظر مقیسه مدیر کل دفتر ریاست ارزیابی عملکرد و بازرسی سازمان میراث فرهنگیمقیسه مدیر کل دفتر ریاست ارزیابی عملکرد و بازرسی سازمان میراث فرهنگی در تاریخ ۱۴/۸/۸۷ طی نامه شماره ۵۶۲۳/۱۰/۸۷۲  حسب بررسی های بعمل آمده از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی . صنایع دستی و گردشگری اعلام نظر کرد

 

 

بیشتر بخوانید