دعوت به همیاری و همکاری های افتخاری جوانان پر استعداد .در طول تلاش های ده ساله اخیر طراحی و تدوین پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، بودند کسانیکه حسب عشق و علاقه به میهن اسلامی و حضور و مشارکت در کار گروهی ، مسئولیت های متعددی را که مرتبط به تجربه و توانشان بود پذیرفتند و تا آنجا که توان داشتند همراه و همگام با روند رو بجلوی پروژه یار و یاور بودند .

بیشتر بخوانید