داوطلبین میزبانی پروژه در داخل کشورداوطلبین میزبانی پروژه توسط موسسات و بخش خصوصی داخل  کشور و پیشنهاد برگذاری مزایده حضوری برای شناسائی استعداد ها و رقابت های داوطلبین داخلی برای اجرای پروژه  .

  برای کسب اطلاع بیشتر پیشنهاد میکند بر روی همین عبارت کلیک کنید .

بیشتر بخوانید